Kære Plexus-frivillige

Temadag + Årsmøde
1. november
Klokken 12.00
København

Vi har hermed fornøjelsen af at kunne invitere dig til kombineret temadag og nationalt årsmøde d. 1. november 2014 i København.

Det er gratis for dig at deltage; både mad og transport bliver betalt. Vi har gjort alt hvad vi kan, for at sammensætte så spændende et program som muligt og det kommer til at inkludere både uddannelse, debat, erfaringsudveksling, aktive øvelser, hygge og fest!

Dagen foregår hos Plexus København i de lokaler, de til hverdag bruger som værested. Københavnerne arrangerer fest om aftenen, og vil endda have overnatningsmuligheder klar til de rejsende fra Aarhus og Odense.

Læs mere om, hvad dagen handler om nedenfor, og skynd dig at tilmelde dig! Vi håber så mange af jer som muligt har mulighed for og lyst til at deltage og være med til at gøre det til det bedste og største arrangement i Plexus’ historie.

Din nationale styregruppe (og praktikant)
– Troels, Sara, Allan og Marie

gert_fuldfigur_lille

Tema: Ensomhedens Sprog

Plexus – Et værested for ensomme unge. Men hvad er ensomhed egentlig? Kan du se forskel på den?

Temaet igennem dagen vil være “Ensomhedens Sprog” og vi har fået en erfaren og populær foredragsholder til at komme og undervise os. Gert Jessen, som er førende forsker i ensomhed, vil give os en konkret og dybdegående indsigt i, hvad det vil sige at være ensom. Han vil blandt andet gennemgå tre ensomhedsformer og hvordan disse afkodes. Gennem en række øvelser i løbet af oplægget vil Gert klæde os på til at rumme og håndtere brugernes forskelligartede oplevelser af ensomhed.

Vi fortæller Gert alt hvad der er værd at vide om Plexus på forhånd, og hvis du vil vide mere om ham allerede nu, kan du besøge hans hjemmeside: http://gjconsult.dk/frivillige/

Årsmøde – Valg af styregruppe

Vil du have maksimal indflydelse på udviklingen i Plexus? Vil du gerne have mere ansvar?
Udviklingsplanens elementer
Som åben og demokratisk forening har vi brug for et formelt årsmøde. Vi skal vælge en ny National Styregruppe, herunder en formand, og du har mulighed for at komme på valg. Arbejdet i Styregruppen er vildt spændende! Vi er lige nu i gang med at åbne en Plexus i Odense, til næste år bliver det Aalborg. Vi laver helt nyt PR materiale og skal næste år i offensiven PR-mæssigt. Vi undersøger ensomhed og skal næste år have fokus på uddannelse. Der er mange spændende opgaver, men de bliver kun løst, hvis der er frivillige der tager dem.

Vil du være med? Hvis du vil, så sørg for at du kan bliver til om søndagen efter årsmødet, hvor vi holder første styregruppemøde. Alle har mulighed for at stille op på dagen, men for vores overblik skyld, så må du gerne sige til, hvis du overvejer at stille op. Kontakt os på mail, eller find os på Facebook 🙂

Tilmelding

For at tilmelde dig skal du gøre to ting:

  1. Udfylde fomular: Tilmeldning til Temadag + Årsmøde
   (Så vi ved hvem der kommer)

 

 1. Acceptere invitation på Facebook: Temadag + National Årsmøde
  (Så vi nemt kan kommunikere med dig)

Du kan læse mere om dagen, transport ud og hjem og om den nationale styregruppe i nedenstående blokke.

Kl. 12:00: Introduktion til dagens program og tema
Kl. 12.10: Introduktionsrunde
Kl. 12:40: Formændenes beretninger
Kl. 13:00: Plexus’ fremtid – oplæg til handleplan
Kl. 13:10: Frokost
Kl. 13.40: Debat om handleplan 2015
Kl. 14:00: Officielt årsmøde – Valg af national styregruppe
Kl. 14.30: Kaffe- og kagepause
Kl. 14:45: Oplæg af Gert Jessen inkl. pause
Kl. 17:45: Dilemmaer fra Plexus’ hverdag vendes i mindre diskussionsgrupper
Kl. 18.15: Fri leg – hvor skal du sove?
Kl. 19:00: Fælles aftensmad
Kl. 20:00: Fælles oprydning
Kl. 20:30: Temadag slut
Kl. 20:31: Fest

Dagsorden for det officielle årsmøde

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning om gruppens aktiviteter (Pkt. i dagens program)
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af formand
 5. Valg af 6 meninge medlemmer
 6. Eventuelt

Indkomne forslag

Forslag skal være modtaget af formanden seneste 7 dage før årsmødet jvf. vores Forretningsorden.

Se Plexus’ Forretningsorden

1. Ændring af forretningsorden indstillet af Allan Thuesen

§2 stk. 2 foreslåes ændret til:
“Årsmødet afholdes fast i september, oktober eller november måned og er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede”

Fra:
“Årsmødet afholdes fast i september eller oktober måned og er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.”

Hensigten er stadig at afholde årsmødet i september eller oktober. Men jvf. dette årsmøde, har det vist sig at være hensigtsmæssigt at have muligheden for at lægge det i november.

National Styregruppe

Ungdommens Røde Kors skriver i sin organisationsbeskrivelse:

“Styregrupperne har til formål at støtte, organisere og strategisk lede aktivitetsområdet, herunder udvikling, retningslinjer, kompetenceudvikling og rekruttering.”

Den nationale styregruppe skal med andre ord sikre, at Plexus udviklinger sig, og at der findes en fælles fortælling om hvad Plexus er og hvad Plexus kan. Vi skal sikre, at de lokale væresteder får den rette hjælp og gøre det nemt for dem at gøre en forskel for de brugere der kommer i Plexus.

Vi skal sikre, at Plexus indgår i relevante sammenhænge og løfte Plexus fra at være enkelte selvstændige væresteder til at være et national koncept.

Derfor har vi i styregruppeåret 2014 bl.a. arbejdet med:

 • Hjemmeside og PR-materiale
 • Udvikling af ensomhedsbeskrivelse
 • Opstart af væresteder
 • Økonomi
 • Årsmøde og uddannelse
 • Ekstern samarbejde

Hvad vi skal arbejde med i 2015, er stadig et åbent spørgsmål. Så snart den nye styregruppe er blevet valgt, skal der udarbejdes en handlingsplan for 2015. Dette skal ske hurtigst muligt, og derfor mødes de nyvalgte allerede dagen efter årsmødet til første styregruppemøde. På årsmødet vil vi kort debattere nogle emner, der kan skrives ind i planen for 2015, men det vil i høj grad være op til den ny-valgte gruppe at udforme handlingsplanen og få den godkendt af URKs landsstyrelse og de lokale styregrupper.

Valg

Det formelle jvf. forretningsorden

Alle kan stille op til den nationale styregruppe. Både som alm. medlem og som formand. Der skal vælges op til 6 medlemmer og 1 formand. Hvis der stiller flere op, end der er pladser til, skal der stemmes om æren. Frivillige i Plexus og medlemmer af Ungdommens Røde Kors kan stemme på årsmødet. Hvis der bliver valgt færre end 6 medlemmer og én formand, har de valgte lov til selv at finde kandidater til pladserne og indsupplere dem efterfølgende. Alle valg er for ét år.

Sammensætning af styregruppe
Der findes ingen regler eller krav til hvordan en styregruppe skal sættes sammen. Dette afsnit er derfor et udtryk for mine personlige anbefalinger. Allan Thuesen

Mit ønske er, at den nationale styregruppe bliver så kompetent og arbejdsdygtig som muligt. Det får vi ved at have personer med forskellige relevante interesser og med overskud til at sætte dem i spil.
I styregruppen arbejder vi i høj grad med uddelegering og arbejdsgrupper. Hvert medlem vil typisk indgå i én eller to arbejdsgrupper af gangen, i stedet for at alle er med i detaljen om alt. Dette er en bl.a. en fordel, da mange af opgaverne kræver høj grad af fordybelse og fordi vi har gang i flere større projekter af gangen. Det er derfor vigtigt, at vi har frivillige der vil tage ansvar for de forskelligartede områder, f.eks. PR, Uddannelse, Nye væresteder osv.
Hvis ikke der bliver valgt 6 medlemmer på årsmødet, vil vi specifikt søge de kompetencer der evt. mangler.

Arbejdsmængden i styregruppen tilsvarer den i de lokale styregrupper. Derfor er det min holding, at frivillige der i forvejen har taget et stor lokalt ansvar som medlem af en lokal styregruppe, skal overveje nøje om der er overskud til også at være medlem af den nationale styregruppe. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig muligt at have job/studie og være frivillig på en aktivitet, samtidig med, at man er med i styregruppen. Arbejdsmængden varierer meget i perioder, og det vigtigste er, at man planlægger og er realistisk og åben omkring sin formåen.

I stedet for at have medlemmer fra alle de lokale styregrupper med i den nationale styregruppe (som man gør andre steder i URK), vil jeg i stedet invitere de lokale styregrupper med til alle nationale møder og opfordre dem til at sende 1-2 personer. For yderligere at sikre lokal forståelse og opbakning til det nationale arbejde skal de lokale styregrupper, på lige fod med URKs landsstyrrelse (Som URK kræver), godkende den nationale handlingsplan.

Plexus København bor på Nørrebrogade 14b, 4. sal, 2200 København N.

Screen Shot 2014-09-11 at 21.53.50

Bil

Har du mulighed for at tage bilen til Kbh, så gør det endelig og prøv at få så mange med i bilen som muligt.

   • Transport i egen bil dækkes efter særlig URK-takst på 2,10 kr. pr. kørt kilometer. Der refunderes dog ikke et større beløb end prisen på en standard togbillet for den samme rejse pr. person i bilen.

Tog

Vil du hellere med toget, så skal vi sørge for at købe billetterne sammen og få rabat. Når vi kommer tættere på dagen, vil vi udpege en rejseleder der vil stå for billetter. Inkl. pladsbilleter, så vi kan rejse sammen – billigt.

Der er afgang fra Aarhus H kl. 08:27
Der er afgang fra Odense St. kl. 10:07

Ankomst på København H kl. 11:22
Derefter Buslinje Bus 5A mod Husum Torv
(Afgår hvert 3. minut fra Hovedbanegården, Tivoli)
Stå af på Ravnsborggade og find Plexus København

   • Personer under 26 år eller på SU køber DSB ungdomsrabatkort, hvis dette medfører en samlet besparelse på rejseomkostningerne.

 

HUSK at der er første nationale styregruppemøde om søndagen i København. Du skal deltage, hvis du er blevet valgt til styregruppen, eller hvis du vil fortsætte debatten om Plexus’ handleplan for 2015.

Reglerne for hjemtransport er de samme som udtransport. Men vi arrangerer ikke fælles billetkøb, da der ofte er for mange holdninger til hvornår man vil hjem. Husk dog, at vi skal gøre det billigst muligt, så hjælp hinanden med at købe billetter med rabat.